POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego https://skleptajfun.pl.

 1. Informacja RODO – pragniemy poinformować, że Firma Handlowa „TAJFUN” Kazimiera Babiak z siedzibą przy ul. Monte Cassino 14/61a, 35-326 Rzeszów, podjęła odpowiednie kroki, aby dostosować się do nowych wymogów i zapewnić należytą ochronę Państwa danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO. Dokładamy wszelkich starań, aby adekwatnie zabezpieczyć Państwa dane osobowe w procesie realizacji umów, jak również przekazywać wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarza, wyczerpujące informacje o zakresie i sposobie przetwarzania ich danych.

 1. Firma Handlowa „TAJFUN” dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy pod adresem https://skleptajfun.pl.

 1. Właścicielem, zarządcą Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest:

Firma Handlowa „TAJFUN” Kazimiera Babiak z siedzibą przy ul. Monte Cassino 14/61a, 35-326 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037957, NIP: 813-013-49-50

 1. Dane osobowe zbierane przez Firmę Handlową „TAJFUN” za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wraz z dniem 25 maja 2018 roku zmianie ulegną europejskie i krajowe standardy ochrony danych osobowych.

 1. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Z tych praw możecie Państwo skorzystać wysyłając wniosek na adres siedziby Firmy lub adres e-mail: kontakt@skleptajfun.pl. Uprawnienie do skorzystania z przysługujących Państwu praw wynika z przepisów prawa i zależeć może od podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych.

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy.

 1. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: instytucje publiczne uprawnione do odbioru i przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo
  z Firmą; inne podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, a także pracownicy i współpracownicy Firmy lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wobec Firmy lub kontrahenta.

 1. Użytkownik sklepu internetowego ma prawo do likwidacji swojego konta w każdej chwili, decyzja ta zależy tylko od niego. Usunięcie konta jest dobrowolne i następuje po przesłaniu takowej informacji na adres poczty elektronicznej: kontakt@skleptajfun.pl.

 1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił skleptajfun.pl. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez skleptajfun.pl zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem skleptajfun.pl może świadczyć jedynie za zgodą.

 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli skleptajfun.pl przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług skleptajfun.pl, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i skleptajfun.pl nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

 1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę; wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych; dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu skleptajfun.pl podlega; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 1. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, skleptajfun.pl może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega skleptajfun.pl. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług skleptajfun.pl, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Skleptajfun.pl nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

 1. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo: uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 1. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO. Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej kontakt@skleptajfun.pl.

 1. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

 1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 1. Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło - Skleptajfun.pl zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie.

 1. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Skleptajfun.pl nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

 1. Skleptajfun.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

 1. W celu ułatwienia kontaktów handlowych możemy poprosić Państwa o przekazanie nam dodatkowych Państwa danych osobowych.

 1. Możemy poprosić Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w jasno i konkretnie określonym celu, innym niż wykonanie i realizacja umowy, której Państwo jesteście stroną. Udzieloną nam zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać. Jednakże wycofanie to nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed cofnięciem zgody.

 1. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza obszar EOG (czyli Europejskiego Obszaru Gospodarcze, obejmującego Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 1. Obecnie nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Państwa.

 1. Aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Państwu prawach oraz o sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt listowny na podany adres Firmy lub e-mailowy (kontakt@skleptajfun.pl).

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Firmę Handlową „TAJFUN” w celach:

 • zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której jest Pani/Pan stroną, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Firmie,
 • ewentualnego dochodzenia uprawnień wynikających z umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym np. wystawiania faktur
 • i dokumentów księgowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • marketingu bezpośredniego,
 • tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne Firmy,
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej.

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Skleptajfun.pl poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

 2. Data stworzenia Polityki Prywatności i data ostatniej modyfikacji: 02.03.2020 r.