Regulamin sklepu internetowego

http://skleptajfun.pl

§ 1

Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży przez sklep internetowy skleptajfun.pl należący do:

  FIRMA HANDLOWA „TAJFUN” Kazimiera Babiak z siedzibą przy ul. Monte Cassino 14/61a, 35-326 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037957, NIP: 813-013-49-50.

 2. Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego, min.:

 • Ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną

 • Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny

 • Ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

 • Ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych

§ 2

Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe pojęcia zyskują następujące znaczenie:

 • Sprzedawca: FIRMA HANDLOWA „TAJFUN” Kazimiera Babiak, z siedzibą przy
  ul. Monte Cassino 14/61a, 35-326 Rzeszów, NIP: 8130134950, właściciel sklepu internetowego
  http://skleptajfun.pl prowadzący za jego pośrednictwem wysyłkową sprzedaż towarów.

 • Sklep: sklep internetowy działający pod adresem http://skleptajfun.pl i będący własnością sprzedawcy.

 • Zamawiający: osoba fizyczna - Konsument, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Zamawiający dokonuje zakupów w sklepie.

 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie w celu bezpośrednio niezwiązanym z swą działalnością gospodarcza lub zawodową.

 • Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

 • Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

 • Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

 • Towar: rzeczy oferowane przez sklep za pomocą sieci Internet. Warunki ich sprzedaży określa niniejszy regulamin.

 • Zamówienie: czynność zmierzająca do zawarcia umowy kupna – sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron. Zamówienia dokonujemy za pomocą koszyka, poprzedzamy wyborem towaru, forma płatności i dostawy.

 • Koszyk: formularz elektroniczny za pomocą, którego zamawiający składa zmówienia.

 • Rejestracja: czynność polegająca na przesłaniu danych, w tym danych osobowych przez zamawiającego. Czynność służy do założenia konta, pozostawieniu trwale swych danych. Jest to niezmiernie wygodne urządzenie, które polecamy wszystkim zamawiający pragnącym częściej robić zmówienia w naszym sklepie.

 • Dane: dane zamawiającego, w tym dane osobowe, przetwarzane w celu realizacji zamówienia lub dokonania rejestracji w sklepie.

 • Użytkownik: osoba fizyczna- w tym konsument, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca konto w sklepie.

 • Odwiedzający: Każdy, kto przegląda zwartość strony internetowej, niekoniecznie składa zamówienie czy dokonuje zakupu. Ale odwiedzający to również zamawiający i użytkownik.

 • Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie http://skleptajfun.pl.

 • Cena: kwota należna sprzedawcy za zakup towaru, wyrażona w złotych polskich
  i oznaczona jako kwota brutto, zawierająca podatek od towarów i usług (VAT). Cena ta nie zawiera kosztów dostawy.

 • Płatność: czynność polegająca na zapłacie należności za złożone zamówienie, obejmuję cenę oraz koszt dostawy. Sposób dokonania płatności jest określany w trakcie składania zmówienia.

 • Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

 • Koszt dostawy: koszt dostarczenia zamówionego towaru, które ponosi zamawiający.

 • Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 • Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

 • Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 3

Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do zdjęć, opisów, materiałów produktowych, wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie z Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji, co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub Firefox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.

 3. W celu korzystania ze strony sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Sieci Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową. Aby złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta/Zamawiającego aktywnego konta poczty elektronicznej.

 4. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 5. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 6. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej, a w szczególności przed dokonaniem rejestracji czy zakupu, każdy odwiedzający winien w pierwszej kolejności zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

 7. Transakcje kupna-sprzedaży odbywają się w formie umowy zawieranej na odległość za pomocą serwisu internetowego.

§ 4

Rejestracja Konta

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać bezpłatnej Rejestracji.

 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Zakupu można dokonać nie tworząc swojego Konta w sklepie.

 3. W celu Rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.

 4. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć „ Zarejestruj się” a następnie potwierdzić przesłane dane otrzymane na wskazany adres e-mail.

 5. Konto zostaje aktywowane po kliknięciu w otrzymany link aktywacyjny.

 6. Podczas Rejestracji Klient podaje takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail (prawdziwe).

 7. Zamawiający podczas rejestracji ustala również indywidualne Hasło i login, które są danymi poufnymi i nie należy ich rozpowszechniać.

 8. Dane Klientów otrzymane zarówno w procesie rejestracji oraz składania zamówienia są prawnie chronione.

 9. Sprzedający nie sprzedaje i nie udostępnia danych personalnych i adresowych osobom trzecim.

§ 5

Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy
  w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Natomiast dzwoniąc na nr kontaktowy 513 875 900 zamówienie można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu stacjonarnego.

 3. Dokonywanie zakupów w Sklepie odbywa się za pośrednictwem konta lub bezpośrednio bez dokonywania rejestracji.

 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany oraz jego ilość. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" przy danym Towarze prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu.

 5. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

 6. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 7. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Podczas rozmowy telefonicznej Klient wskazuje Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu, ilość Towaru, jaką chciałby zamówić oraz określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia przez Sprzedawcę treści proponowanej umowy oraz potwierdzenia zamówienia – w razie gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. Każdorazowo podczas rozmowy telefonicznej, Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie Klient zobowiązany byłby ponieść, gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży.

 8. Po zawarciu Umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach, jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 9. Poprzez klikniecie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zamawiający wyraża wole związania się umową zawieraną na odległość i akceptuje warunki sprzedaży oraz cenę towaru. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą zatwierdzenia zamówienia (kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”).

 10. Sprzedawca potwierdza zamawiającemu zamówienie i jednocześnie zawarcie umowy przesyłając na adres poczty elektronicznej potwierdzenie zmówienia, zawierającego w swej treści numer zamówienia, informacje na temat sposobu płatności i wysyłki.

 11. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych i braku możliwości kontaktu z Klientem, Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.

 12. W przypadku niedostępności produktów lub problemów z realizacją zamówienia Sprzedający skontaktuje się z Klientem w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia lub ewentualnego odstąpienia od realizacji zamówienia.

 13. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez  kontakt telefoniczny pod numerem: 513 875 900.

§ 6

Ceny towarów i płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i są podane w PLN.

 2. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

 3. Składając zmówienie zamawiający ma możliwość otrzymania faktury VAT za zakupione towary. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu zamawiającego.

 4. Płatność za zmówienie odbywa się przed jego realizacją lub przy odbiorze.

 5. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy przesyłką zgodny z cennikiem firmy dostarczającej wraz z podatkiem VAT.

 6. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie, w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

 7. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 • płatność przy odbiorze - należność pobiera pracownik firmy dostarczającej przesyłkę,

 • płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu podając w tytule numer zamówienia (w tym przypadku realizacja zamówienia zostaje rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)

 • Nr konta sprzedającego:

 • Bank: EXPRESS BANK SPÓŁDZIELCZY O./KRASNE

Nr. rachunku: 95 9176 1048 2001 0001 5349 0003

 • Płatność elektroniczna – bardzo wygodna i szybka droga płatności, znacznie przyspiesza realizacje zamówień, ponieważ dokonanie płatności tą drogą oznacza natychmiastowy wpływ środków na konto Sprzedawcy. Płatności elektroniczne są realizowane przez Przelewy24. Przedmiotowe usługi na rzecz Użytkowników świadczy PayPro SA (PayPro), z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

 • gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy w Rzeszowie (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy w Rzeszowie).

§ 7

Terminy dostawy i koszty

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

 4. Przy każdym towarze podany jest czas dostępności. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili skompletowania zamówienia. Zamówienie na towary o różnym czasie dostępności wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia.

 5. Koszt dostawy pokrywa kupujący.

 6. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych.

 7. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 8. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 9. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 10. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 11. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

 12. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 13. Wysyłka zamówionych towarów następuje:

 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (pobranie) - po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia, w dni robocze, maksymalnie w przeciągu 48 godzin od skompletowania zamówienia, w większości przypadków w przeciągu 24 godzin.
 • w przypadku zamówień płatnych przelewem – po otrzymaniu płatności – zaksięgowaniu środków na koncie sprzedającego, w dni robocze, maksymalnie w przeciągu 48 godzin od skompletowania zamówienia, w większości przypadków w przeciągu 24 godzin.
 • w przypadku płatności elektronicznej – po otrzymaniu płatności – natychmiastowo, w przeciągu 24 godzin od skompletowania zamówienia.

Koszt przesyłki (cena netto) jest uzależniony od wagi całego zamówienia oraz wybranej formy płatności i dostawy. Informacja o koszcie wysyłki jest dostępna w trakcie dokonywania zamówienia na formularzu zawierającym zestawienie zamówionych towarów.

Podstawowa tabela opłat dla przesyłek krajowy:

Przesyłka – Paczka

Nazwa usługi / Masa

Opłata za doręczenie pod adres

Za pobraniem

Paczka  do 0,5 kg

19,00

24,00

Paczka 

powyżej 0,5 kg do 2 kg

19,00

24,00

Paczka powyżej 2 kg do 5 kg

19,00

26,00

Paczka powyżej 5 kg do 10 kg

19,00

28,00

Paczka 

powyżej 15 kg do 20 kg

23,00

30,00

Paczka 

powyżej 20 kg do 30 kg

25,00

34,00

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zamawiającemu będącemu konsumentem przysługuje zgodnie z myślą ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy w trybie przewidzianym w art.27 ustawy. Prawo to przysługuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmówionego towaru. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podawania konkretnej przyczyny.

 2. Odstąpić od umowy korzystając z prawa odstąpienia można przez przesłanie wypełnionego oświadczenia odstąpienia od umowy, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 3. Do zachowania terminu, o którym mowa powyżej wystarczy skierowanie oświadczenia do sprzedawcy przed jego upływem.

 4. Wypełnione oświadczenie można wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@skleptajfun.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Firma Handlowa „TAJFUN” Kazimiera Babiak, ul. Monte Cassino 14/61a, 35-326 Rzeszów.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy zamawiający jest zobowiązany odesłać sprzedawcy zakupiony towar niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Jednocześnie prosimy o zwrot również dokumentu potwierdzającego zakup – paragonu lub faktury. Koszty zwrotu towaru do sprzedawcy pokrywa zamawiający.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy uważana jest ona za umowę niezawartą.

 7. Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia wszystkich płatności, jakich dokonał zamawiający, w tym także kosztów dostawy.

 8. Zwrot płatności następuje na rachunek bankowy zamawiającego.

 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania swego towaru z powrotem lub potwierdzenia jego odesłania w zależności, co nastąpi pierwsze.

 10. Towar zwrócony powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu i nie nosić jakichkolwiek śladów użytkowania.

 11. Odstąpienie od umowy jest możliwe, gdy towar spełnia wszystkie poniższe warunki: nie był używany, nie został zniszczony, jest kompletny i zawiera opakowanie.

 12. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem jego wykorzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i funkcjonalności towaru.

 13. Prawo odstąpienia od umowy w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje w stosunku do umów:

 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w których Zamawiający wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Zamawiający żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

§ 9

Reklamacje towaru

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zamawiającemu towaru bez żadnych wad.

 2. W przypadku niezgodności zakupionego towaru z umową zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od zakupu.

 3. Reklamacji można dokonać wypełniając formularz reklamacyjny, który stanowi załącznik nr 2.

 4. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną: kontakt@skleptajfun.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Firma Handlowa „TAJFUN” Kazimiera Babiak, ul. Monte Cassino 14/61a, 35-326 Rzeszów.

 5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru.

 6. Zamawiający będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.

 7. Reklamowany towar należy dostarczyć w opakowaniu gwarantującym zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas transportu wraz z dowodem zakupu towaru, czyli paragonem lub fakturą VAT.

 8. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek zwrotnych odsyłanych nam za pobraniem.

 9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji sprzedawca zobowiązuję się, w zależności od wyboru zamawiającego, zwrócić w przeciągu 14 dni płatności dokonane przez zamawiającego lub wysłać ponownie nowy, ten sam towar. W postępowaniu reklamacyjnym koszt kolejnego transportu tego samego towaru ponosi sprzedawca.

§ 10

Gwarancje

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i objęte gwarancją.

 2. Do każdego towaru dołączony jest dokument potwierdzający zakup będący podstawą roszczeń gwarancyjnych ( faktura VAT lub paragon).

§ 11

Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączeniu funkcjonowania sklepu
  o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości sklepu.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo przeniesienia praw do sklepu, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia usług, o czym zamieści uprzednio informację na stronie sklepu.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę danych, w tym danych osobowych podawanych przez użytkowników.

§ 12

Ochrona danych osobowych – RODO

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 2. Informacja RODO – pragniemy poinformować, że Firma Handlowa „TAJFUN” Kazimiera Babiak z siedzibą przy ul. Monte Cassino 14/61a, 35-326 Rzeszów, podjęła odpowiednie kroki, aby dostosować się do nowych wymogów i zapewnić należytą ochronę Państwa danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO. Dokładamy wszelkich starań, aby adekwatnie zabezpieczyć Państwa dane osobowe w procesie realizacji umów, jak również przekazywać wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarza, wyczerpujące informacje o zakresie i sposobie przetwarzania ich danych.

 3. Informujemy, iż właścicielem, zarządcą i administratorem sklepu internetowego skleptajfun.pl jest Firma Handlowa „TAJFUN” Kazimiera Babiak z siedziba przy ul. Monte Cassino 14/61a w Rzeszowie.

 4. W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wraz z dniem 25 maja 2018 roku zmianie ulegną europejskie i krajowe standardy ochrony danych osobowych.

 5. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Z tych praw możecie Państwo skorzystać wysyłając wniosek na adres siedziby Firmy lub adres e-mail: kontakt@skleptajfun.pl. Uprawnienie do skorzystania z przysługujących Państwu praw wynika z przepisów prawa i zależeć może od podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych.

 6. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowa „TAJFUN” Kazimiera Babiak z siedzibą przy ul. Monte Cassino 14/61a, 35-326 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037957, NIP: 813-013-49-50.

 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy.

 8. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: instytucje publiczne uprawnione do odbioru i przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa; podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo
  z Firmą; inne podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, a także pracownicy i współpracownicy Firmy lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

 9. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wobec Firmy lub kontrahenta.

 10. W celu ułatwienia kontaktów handlowych możemy poprosić Państwa o przekazanie nam dodatkowych Państwa danych osobowych.

 11. Możemy poprosić Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w jasno i konkretnie określonym celu, innym niż wykonanie i realizacja umowy, której Państwo jesteście stroną. Udzieloną nam zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać. Jednakże wycofanie to nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed cofnięciem zgody.

 12. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza obszar EOG (czyli Europejskiego Obszaru Gospodarcze, obejmującego Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 13. Obecnie nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Państwa.

 14. Aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Państwu prawach oraz o sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt listowny na podany adres Firmy lub e-mailowy (kontakt@skleptajfun.pl)

 15. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Firmę Handlową „TAJFUN” w celach:

 • zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której jest Pani/Pan stroną, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Firmie,
 • ewentualnego dochodzenia uprawnień wynikających z umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym np. wystawiania faktur
  i dokumentów księgowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • marketingu bezpośredniego,
 • tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne Firmy,
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej.

§ 13

Prawa autorskie

 1. Kopiowanie i rozpowszechnianie w celach zarobkowych plików graficznych i materiałów opisowych produktów zamieszczonych na stronie http://skleptajfun.pl bez pisemnej zgody właściciela, w jakiejkolwiek formie jest zabronione.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 2. Składając zamówienie, Klient akceptuje powyższy regulamin.

 3. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.

 4. Zmiana regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu. W stosunku do zarejestrowanych Użytkowników, zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania ich o planowanych zmianach za pomocą Konta. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzane zmiany nie mają wpływu na zamówienia złożone przed ich wejściem w życie.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu sklepu, jego cen oraz kosztów dostawy z zastrzeżeniem, że przedmiotowe zmiany nie mają wpływu na zamówienia dokonane przed wejściem zmian w życie.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania, odwoływania i zmiany akcji promocyjnych.

 7. Stronami umowy sprzedaży zawieranej na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie są sprzedawca oraz zamawiający.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w następujących przypadkach:

 • zmiany zakresu, sposobu lub rodzaju świadczonych usług,
 • zmiany i wzbogacenia funkcjonalności sklepu, w tym poszerzenie oferty,
 • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • zmian organizacyjnych po stronie sprzedawcy.

Załącznik nr 1 - Formularz odstąpienia od umowy zwartej na odległość

Załącznik nr 2 – Formularz reklamacyjny